js删除数组最后一个元素的方法有哪些

 分类:前端问答时间:2024-01-15 07:30:06点击:

js删除数组最后一个元素的方法有哪些?删除数组 arr 最后一个元素。不要直接修改数组 arr,结果返回新的数组

注意:不要直接修改数组!不要直接修改数组!不要直接修改数组!

1、slice

function truncate(arr) {    
   return arr.slice(0, -1);
}

2、filter

function truncate(arr) {    
   let last = arr.length - 1;    
   return arr.filter((e, i) => i != last);
}

3、push.apply & pop

function truncate(arr) {
    let newArr = [];
    [].push.apply(newArr, arr);
    newArr.pop();    
    return newArr;
}

4、join.split & pop

function truncate(arr) {
    let newArr = arr.join().split(',');
    newArr.pop();    
    return newArr;
}

5、concat & pop

function truncate(arr) {
    let newArr = arr.concat();
    newArr.pop();    
    return newArr;
}

6、迭代

function truncate(arr) {
   var newArr=[];    
   for(var i=0;i<arr.length-1;i++){
        newArr.push(arr[i]);
    }    
    return newArr;
}
除注明外的文章,均为来源:老汤博客,转载请保留本文地址!
原文地址: